Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Gaupne sentrum

I samsvar med reglane i § 12-8 i plan- og bygningslova, vert det varsla oppstart av reguleringsarbeid for Gaupne sentrum.

Planen er forankra i Luster kommune sitt planleggingsprogram for 2023. Frist for innsending av innspel er 30.06.23.

Gaupne sentrum reguleringsavgrensing

Detaljregulering av Hamregota – varsel om oppstart av planarbeid

I medhald av plan- og bygningslova §12-3 og §12-8 andre ledd, blir det varsla om at SPISS Arkitektur AS startar arbeid med privat forslag til detaljregulering for gnr/bnr 153/73 i Luster kommune. Kommunen sin planID er 2023005. Frist for innspel er 20.06.23. 

Hamregota kart med reguleringsavgrensing

Detaljregulering for Lustraporten, Hafslo, Plan-ID 2018001

Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune vedtok i møte 14.03.2023 (sak PFU – 28/23) å legge forslag til reguleringsplan for Lustraporten på Hafslo, plan-id 2018001, ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-14. Frist for innspel 31.05.23.

Lustraporten kart med reguleringsavgrensing
1