Kart- og oppmålingsarbeid
Lokal forskrift om gebyr i medhald av Matrikkellova
Luster kommunestyre har i møte den 17.12.2009, ksaknr. 09/104 og i medhald av Matrikkellova (lovas § 32, forskriftene § 16) fastsett gebyr for kommunale pliktoppgåver og tenester etter lova

Faktorpris 2022: 1 585,-

 
 
1. Oppretting av matrikkeleining 2022
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, 0 - 1000 m2 14 265
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, 1000 - 2000 m2 20 605
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, 2000 - 20000 m2 (aukar med 1 x faktor pr påbegynt daa) 1 585
1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn over 20000 m2 (blir fakturert etter medgått tid, minstepris 31 x faktor) 49 135
1.2 Oppretting av punktfeste - med merking i marka 11 095
1.2 Oppretting av punktfeste - kontorforretning 6 340
1.3 Oppretting av anleggseiendom, 0 - 750 m2 (BYA/fotavtrykk) 28 530
1.3 Oppretting av anleggseiendom, over 750 m2 pr. tillegg pr 200 m2 1 585

1.3 Oppretting av anleggseiendom, Ved oppmåling av anleggseiendom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2 jmf punkt 1.1

Tilleggsgebyr på 40%
1.4 Oppretting av landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål, > 0 m2 Minstepris = faktor x 7
1.5 Oppretting av offentlig veg og jernbanegrunn 10% reduksjon i gebyret
1.6 Oppretting av matrikkelenhet der grensa tidligere er tilfredsstillende kartlagt ved oppmålingsforretning etter matrikkellova 25% reduksjon i gebyret
1.7 Ved samtidig oppretting av minst 6 tilgrensende tomter som er rekvirert av same rekvirent 25% reduksjon i gebyret
1.8 Oppretting av grunneiendom med utsatt oppmålingsforretning 6 340
 
 
3. Arealoverføring (utløyser dokumentavgift) 2022
3.1 Arealoverføring over grunneigedom og festegrunn, 0 - 250 m2 11 095
3.1 Arealoverføring over grunneigedom og festegrunn, 250 - 2000 m2 22 190
3.1 Arealoverføring over grunneigedom og festegrunn, 2000 - 20000 m2 - aukar med 1xfaktor pr påbegynt daa 1 585
3.1 Arealoverføring over grunneigedom og festegrunn, 3.1 Arealoverføring over grunneigedom og festegrunn 49 135
3.2 Arealoverføring av anleggseiendom, 0 - 250 m3 17 435
3.2 Arealoverføring av anleggseiendom, 250 - 500 m3 1 585
3.2 Arealoverføring av anleggseiendom, over 500 m3 aukar med 1xfaktor pr. påbegynt daa 1 585
3.2 Arealoverføring av anleggseiendom, Ved oppmåling av anleggseiendom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2 Tilleggsgebyr på 40%
3.3 Arealoverføring av offentlig veg og jernbanegrunn (Areal omfang sjå pt 3.1), 1 - 5 Parsellar 30% reduksjon i gebyret
3.3 Arealoverføring av offentlig veg og jernbanegrunn (Areal omfang sjå pt 3.1), over 5 Parsellar 30% reduksjon i gebyret
3.4 Arealoverføring av landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål, > 0 m2 11 095
3.5 Arealoverføring mellom fleire enn to eiendommer i same sak. (Gjeld ikkje pt 3.3), Summen av delareala /delvoluma sjå 3.1 og 3.2
3.6 Arealoverføring av matrikkelenheter der grensa tidligere er tilfredsstillende kartlagt ved oppmålingsforretning etter matrikkellova, Sjå 3.1 og 3.2 25% reduksjon i gebyret
 
 
2. Grensejustering 2022
2.1 Grensejustering av grunneigedom og festegrunn, 0 - 250 m2 9 510
2.1 Grensejustering av grunneigedom og festegrunn, 250 - 500 m2 14 265
2.1 Grensejustering av grunneigedom og festegrunn, 500 m2 gjeld pt. 2.4 19 020
2.2 Grensejustering av anleggseiendom, 0 - 250 m3 12 680
2.2 Grensejustering av anleggseiendom, 250 - 1000 m3 17 435
2.2 Grensejustering av anleggseiendom, over 1000 m3 gjeld pt. 2.4 22 190
2.2 Grensejustering av anleggseiendom, Ved oppmåling av anleggseiendom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2 Tilleggsgebyr på 40%
2.3 Grensejustering til offentlig veg og jernbanegrunn, inntil 500 m2 sjå 2.1
2.3 Grensejustering til offentlig veg og jernbanegrunn, over 500 m2 -aukar med 1x faktor pr.påbegynt daa 1 585
2.3 Grensejustering til offentlig veg og jernbanegrunn, inntil 1000 m3 sjå 2.2
2.3 Grensejustering til offentlig veg og jernbanegrunn, over 1000 m3 - aukar med 1x faktor pr påbegynt 500m3 1 585
2.4 Grensejustering mellom fleire enn to eiendommer i same sak. (Gjeld ikkje pt 2.3), Summen av delarealene /delvolumene sjå 2.1 og 2.2
2.5 Grensejustering av matrikkelenheter der grensa tidligere er tilfredsstillende kartlagt ved oppmålingsforretning etter matrikkellova sjå 2.1 og 2.2

 

 
4. Matrikkulering 2022
4.1 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn, Ml § 6b sjå 1.1
4.1 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn, Kontorforretning (ml § 34 tredje ledd) 6 340
4.2 Registrering av uregistrert jordsameige, Ml § 6c sjå 1.1
4.2 Registrering av uregistrert jordsameige, Kontorforretning (ml § 34 tredje ledd) 6 340
4.3 Matrikulering av saker med ekstern landmålar

4 755

 

 
5. Oppmåling 2022
5.1 Klarlegging eksisterande grenser (ikkje koordinatbestemt), Inntil 2 punkter eller 100m grenselengde 9 510
5.1 Klarlegging eksisterande grenser (ikkje koordinatbestemt), Øvrige punkt pr.stk eller påbegynt 100m grenselengde 770
5.1 Klarlegging eksisterande grenser (ikkje koordinatbestemt), Klarlegging av rettar Faktureres etter medgått tid
5.2 Gebyr for kartlegging av landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål, > 0 m2 9 510
5.3 Nymerking eksisterande grensepunkt (koordinatbestemte), Sjå 5.1 25% reduksjon i gebyret
5.4 Privat grenseavtale, Sjå 5.1 25% reduksjon i gebyret
5.4 Privat grenseavtale, Alternativt - faktureres etter medgått tid, minstepris 3xfaktor 4 755
 
 
6. Seksjonering 2022
6.1 Saksbehandlingsgebyr, Inklusiv synfaring inntil 4 seksjoner, tinglysingsgebyr kjem i tilegg 14 265
6.1 Saksbehandlingsgebyr, Eksklusiv synfaring inntil 4 seksjoner, tinglysingsgebyr kjem i tilegg 11 095
6.1 Saksbehandlingsgebyr, Utover 4 seksjoner (pr seksjon) 1 585
6.2 Oppmåling av uteareal til eigarseksjon, 0 - 50 m2 7 925
6.2 Oppmåling av uteareal til eigarseksjon, 50 - 250 m2 11 095
6.2 Oppmåling av uteareal til eigarseksjon, 250 - 2000 m2 20 605
6.2 Oppmåling av uteareal til eigarseksjon, over 2000 m2 - økning pr.påbegynt daa 1 585
6.3 Ved samtidig oppretting av minst 6 tilgrensende uteareal til eigarseksjon som er rekvirert av same rekvirent, sjå 6.2 10% reduksjon i gebyret
 
 
7. Andre gebyr 2022
7.1 Minstegebyr 1 585
7.2 Timepris 1 585
7.3 Utstede matrikkelbrev - forskriftsfesta gebyr, inntil 10 sider 175
7.3 Utstede matrikkelbrev - forskriftsfesta gebyr, over 10 sider 350
 
8. Anna    
8.1 Avbroten forretning    
> Ferdig innkalla forretning 70% reduksjon i gebyret
> Ferdig avhalden forretning 40% reduksjojn i gebyret
> Ferdig målt forretning 20% reduksjojn i gebyret
> Ferdig utrekna forretning 10% reduksjojn i gebyret
8.2 Overskridelse av frist    
1 dag - 2 mnd  1/3 reduksjon i gebyret
> 2 mnd  2/3 reduksjon i gebyret
     
8.3 Urimeleg gebyr    
Dersom gebyret openbart er urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan rådmannen, av eige tiltak fastsetje eit passande gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnadar og med bakgrunn i grunngjeven søknad, frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette eit redusert gebyr.    
8.4 Betalingstidspunkt    
Alle gebyr skal betalast til kommunen etter faktura når dokumentet vert sendt til tinglysing.  
8.5 Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saka    
Gjer rekvirenten under saka endringar i grunnlaget for matrikkelføringa av saka, vert gebyr likevel oppretthalde.
8.6 Utsett frist for gebyravkorting ved oversitjing av fristar etter Matrikkellova §18  
For rekvisisjonar med naudsynt godkjenning, der oppmålingsforretning er påkrevd, gjeld 16-vekersfristen i lova, ikkje for saker som oppmålingsavdelinga mottek i perioden 15. november til 1. april. Terrenget må være snø/is fritt.    
8.7 Prisendringar(framtidig)    
Satsane vert regulert i samsvar med Statens Kartverk sin prisindeks for kart- og oppmålingsarbeid