Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

Søknadsfrist 15. september

 • Tiltak som tek vare på eldre kulturlandskap:
  • Restaurering av stølshus, stølsmiljø, løer, steingardar, bakkemurar
  • Rydding av attgrodd slåtte- og beitemark
  • Restaurering av gamle ferdselsvegar
 • Ureiningstiltak
 • Ivaretaking av biologisk mangfald
 • Støtte til utarbeiding av skjøtselsplanar (spesielt verdifulle område)

  Elektronisk søknad via Altinn.

 


Tilskot til grøfting/ drenering (elektronisk søknad) og utsiktsrydding

Fortløpande handsaming.

 

 

Tilskot til nærings- og miljøtiltak innafor skogbruket (NMSK)

 • Etterarbeid i plantefelt, ungskogpleie
 • Skogplanter og plantearbeid på hogstareal og planting på godkjend ny mark
 • Tilskot til suppleringsplanting
 • Markriving på furumark
 • Kultivering av eigna lauvskog på typiske lauvskogfelt i lågare høgdelag

  Fortløpande handsaming. Tiltak (utanom planting av hogstareal) skal førehandsgodkjennast

  Kommunen er kontaktinstans for søknadar om drift i vanskeleg terreng, tilskot til skogsvegar og tilskot til tettare planting (klimaplanting).

Kontakt: Arne Kristian Borger tlf. 57 68 55 51

 

 Vilt- og fiskefond

 • Viltfremjande tiltak og tiltak for å hindre beiteskade
 • Fiskefremjande tiltak

Fortløpande handsaming.