Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  

søknadsfrist 1. oktober 2021.

Du kan søke SMIL-tilskot til:
• Tiltak som ivaretek eldre kulturlandskap
• Ureiningstiltak. Dekke over gjødsellager
• Ivaretaking av biologisk mangfald
• Støtte til utarbeiding av skjøtselsplanar
 

Tilskot til grøfting/ drenering

Fortløpande handsaming.

 

Elektronisk søknad via Altinn for alle ordningar.