• Tiltak som tek vare på eldre kulturlandskap:
    • Restaurering av stølshus, stølsmiljø, løer, steingardar, bakkemurar
    • Rydding av attgrodd slåtte- og beitemark
    • Restaurering av gamle ferdselsvegar
  • Ureiningstiltak
  • Ivaretaking av biologisk mangfald
  • Støtte til utarbeiding av skjøtselsplanar (spesielt verdifulle område)