Kristine Kopperud Timberlid er ny leiar for Innovasjon Norge si avdeling Sogn og Fjordane. Ho skal snakke generelt om dei digitale utfordringane for næringslivet framover. Dette er fyrste gongen Timberlid er i Luster kommune etter ho fekk den nye jobben, og ho vil sikkert kunne komme med ein del spanande perspektiv på utviklinga.

Reiselivsdirektør Ståle Brandshaug i Visit Sognefjord er godt kjend i Luster. Vekstnæringa reiseliv er midt i dei digitale endringane, og det er viktig for dei ulike reiselivsverksemdene å vite kva som skjer både i dag og i morgon.

Dagleg leiar Tom Dyrdal i NTP skal snakke om digital transformasjon i praksis. NTP som er største private verksemda i Luster er midt inne i store digitale endringsprosessar. Dette er krevjande prosessar både for leiinga og for dei tilsette. Tom vil fortelje om dette arbeidet.

Det vert og lagt opp til eit styrekurs over to halve dagar i mars. Det er viktig for ei kvar verksemd å ha eit styre som fungerer. Harald Husabø frå BDO er kursansvarleg, han har brei erfaring frå næringslivet.

Kurset har som mål å gi auka kunnskap om og innsikt i styrearbeid knytt til det ansvar og oppgåver som ligg på det enkelte styremedlem, styret som kollegium og forholdet til dagleg leiar. 

Temamøte om digitalisering

Luster Sparebank og Luster kommune inviterer til temamøte på Eikum hotell den 28.2 kl 18.00.

Digitalisering og robotisering er ord som vi høyrer og les om stadig oftare. Dette er ikkje noko som kjem om ei stund, både næringsliv, det offentlege og folk flest er midt oppe i desse raske endringane. Desse endringsprosessane vil truleg berre auke i fart framover. Vi har fått nokre personar frå ulike deler av næringslivet til å dele sine tankar om dette.

-Kristine Kopperud Timberlid – ny leiar for Innovasjon Norge si avdeling Sogn og Fjordane: Digitale utfordringar for næringslivet framover
-Reiselivsdirektør Ståle Brandshaug – digitale endringar i reiselivsnæringa
-Dagleg leiar Tom Dyrdal: NTP – digital transformasjon i praksis

Grunna servering ynskjer vi påmelding til temamøtet innan den 23.2.

Styrekurs

Luster kommune og Luster Sparebank arrangerer og eit styrekurs som går frå lunch til lunch den 22. og 23. mars på Skjolden hotell. Styrearbeid er viktig for alle verksemder. Harald Husabø frå BDO kursansvarleg, han har brei erfaring frå næringslivet.

Påmeldingsfrist til styrekurset 12. mars. Kurspris kr 500 pr deltakar.


Påmelding til begge arrangementa er til næringssjef: Olav.Grov@Luster.kommune.no