For å motta prisen må vinnaren ha gjort ein særskilt innsats for å ta vare på kvalitetar eller tradisjonar knytt til kulturlandskapet.

Sommaren er tida då innsatsen til desse flinke røktarane av kulturlandskapet vert synleg. Fylkesmannen oppmodar difor alle som ferdast rundt om i fylket til å vere merksame på gode kandidatar til prisen.

Les meir om kulturlandskapsprisen på fylkesmannen si nettside