Plasstilbod:
Heil plass: alle morgonar og alle ettermiddagar.
Halv plass: morgon og ettermiddag 2 dagar ei veke og 3 dagar neste veke.
Morgonplass: alle morgonar.
Ettermiddagsplass: alle ettermiddagar.
Skuleferie: Dagtilbod.

 

Betalingssatsar for SFO, gjeldande frå 01.01.2018:

 

2018

Timesats

31

Dagsats /SFO sommarferie.

265

Reduksjon pga leksehjelp

25

Omfanget av gratis leksehjelp vert fastsett for vår- og hausthalvåret.
Søskenmoderasjon på 25 %.

Eksempel på pris:

  • Skjolden heil plass 31 t/v= 84 t/mnd som vert kr 2 604 pr mnd.
  • Indre Hafslo heil plass 18 t/v: = 72 t/mnd som vert kr 2 232 pr mnd.
  • Luster oppvekstsenter: 20 t/v= 80 t/mnd som vert kr 2 480,- pr mnd.

Skuleferiar i skuleåret: Føresette betalar ekstra for timane borna er på SFO utover tilbodet dei ordinært er påmelde til.
Sommarferie: Dagsats for SFO-tilbodet i Hafslo og Gaupne.