I samsvar med reglane i Plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10, har det faste utvalet for plansaker i møte 13.02.2017, sak 4/17, vedteke å leggja revidert framlegg til reguleringsplan for Heggmyrane - sentrale deler, ut til andre gongs offentleg ettersyn. Plan-ID 1426-2013005

Hovudføremålet med planen er å leggja til rette for utvikling av Sogn skisenter med både vinter og sommaraktivitetar.

Planframlegget (kart) med tilhøyrande føresegner, planomtale, skredvurdering og saksdokument finn du under.

Plankart

Planomtale

Føresegner

Saksprotokoll

Merknader til planframlegget skal sendast til Luster kommune, 6868 Gaupne, innan 8. juli 2017.   

Spørsmål knytt til planframlegget kan rettast til Inger Handegård tlf.: 57 68 55 91, E-post: inger.handegard@luster.kommune.no