Kommunestyret
27.04.2017 kl. 08:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Kommunestyret den 27.04.2017
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 27.04.2017
Presentasjon frå Deloitte. Forvaltningsrevisjon av økonomi- og prosjektstyring
Interpellasjon frå Odd Atle Stegegjerdet og svar frå ordførar. Einebustadtomter i Gaupne
Interpellasjon frå Jon Ove Lomheim og svar frå ordførar. Klimautfordringar i Luster
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2017 Godkjenning av møtebok Vis
13/2017 Årsmelding 2016, rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, eldrerådet og brukarutvalet for samhandlingsreforma. Vis (1) Vis Vis (3)
14/2017 Detaljreguleringsplan for Sandal, Hafslo Vis Vis (1)
15/2017 Solsida hyttefelt - infrastruktur - godkjenning av avtale Vis (5) Vis Vis (1)
16/2017 Lustrabadet KF - val av styrerepresentantar, vararepresentantar, styreleiar og nestleiar Vis Vis (1)
17/2017 Årsrapport 2016 for Luster kommune Vis (3) Vis Vis (2)
18/2017 Lustrabadet KF - årsrapport 2016 Vis (7) Vis
19/2017 Høyring - endringar i rutetilbodet med ekspressbåtane Sogn – Bergen Vis (2) Vis
20/2017 Referat- og drøftingssaker Vis
21/2017 Forvaltningsrevisjon av økonomi- og prosjektstyring. Vis (4) Vis