Det er færre personar som skal veljast enn tidlegare valperiodar.


Formannskapet har gjort slikt vedtak i møte den 22.04.2020, sak 43/20:

«Med heimel i domstollova § 68 føresler formannskapet at følgjande blir valde til meddommarar, slik:

Lagmannsretten: 

3 kvinner:

Bjørg Stegegjerdet, Gaupne

Tordis Skjerdal Rauboti, Solvorn

Marianne Hauglum, Luster

 

3 menn:

Claus Rumohr Moe, Hafslo

Ole Martin Bakken, Skjolden

Torbjørn Tuften, Gaupne

 

Tingretten:       

6 kvinner:

Jorunn Ødegård, Gaupne

Oddrun Karin Fossen, Gaupne

Susanne Heen Veum, Gaupne

Eli Hansen Moen, Skjolden

Judith Gausdal, Hafslo

Sissel Olstad Morken, Marifjøra

 

6 menn

Asbjørn Røneid, Gaupne

Trygve Lerum, Sørheim

Geir Arne Kvam, Hafslo

Frode Olav Haara, Hafslo

Thorleif Hurthi, Marifjøra

Svein Arve Ruud, Solvorn

 

Jordskifteretten:  

4 kvinner:

Eva Røneid, Gaupne

Brita Torlaug Leirdal, Luster

Edith Flugheim, Veitastrond

Anja Iren Hilleren, Veitastrond

 

4 menn:

Jermund Hagen, Solvorn

Harald Hess, Hafslo

Johannes Hauge, Skjolden

Jarle Ruud, Jostedal

 

Skjønsmedlemer, forslag frå kommunen – fylket vel:    

5 kvinner

Olaug Høyheim, Høyheimsvik

Torunn Gauteplass Hønsi, Gaupne

Ann Kristin Sperle, Høyheimsvik

Hanne Teigen, Gaupne

Bergljot Buskaker, Hafslo

 

5 menn

Odd Atle Stegegjerdet, Gaupne

Dagfinn Kjos, Marifjøra

Ole Martin Bakken, Skjolden

Per Ivar Lomheim, Hafslo

Tom Idar Kvam, Hafslo»

 

Domstollova kap. 4 omhandlar val av meddommarar.

 

span lang="NO-NYN">Etter domstollova vert framlegget lagt ut til offentleg kunngjering.
Einkvar som har innvendingar til framlegget, må melde frå om dette innan 18. mai.
Merknad må då sendast til Luster kommune, Rådhusvegen 1, 6868 Gaupne.

 

Planen er at kommunestyret føretek val 18. juni 2020.

 

Kontaktperson: Anita Bjørk Ruud, politisk sekretariat, tlf. 57685596.