Verket 2, Gaupne

Luster kommune legg ut for sal 4 einebustad-tomtar på bustadfeltet Verket 2 i Gaupne. Tomtane er klare for bygging. Einebustadtomtane 1 og 2 vert tilbydd for ein pris på kr 500.000,-. 
Einebustadtomtane 5 og 6 vert tilbydd for ein pris på kr 400.000,-. Når det gjeld tomtane 5 og 6 er det redusert pris pga. av at dei krev ekstra grunnarbeid i forhold til 1 og 2. Det er og ein fordel at utbyggarane i samarbeid ser på løysning.

Tomtekart - Verket 2                   

Verket 2 - søknadsskjema PDF document ODT document

 Høyheimsvik
Luster kommune legg ut for sal 4 einebustad-tomtar i bustadfeltet på Høyheimsvik. Tomtane er klare for bygging. Einebustadtomtane vert tilbydd for ein pris på
kr 400.000,-.

Tomtekart - Høyheimsvik      

Høyheimsvik - Søknadsskjema PDF document ODT document

Bolstadmoen, Skjolden

Luster kommune legg ut for sal 1 einebustadtomt (B6) og 1 tomt regulert til bustad konsentrert (B1), i bustadfeltet Bolstadmoen øvre i Skjolden. Tomtane er klare for bygging. Einebustadtomten vert tilbydd for ein pris på kr 400.000,-. Tomt regulert til bustad konsentrert vert tilbydd for ein pris på kr. 600.000.-

Tomtekart - Bolstadmoen

Bolstadmoen - søknadsskjema PDF document ODT document

Drægni, Fortun

Luster kommune legg ut for sal 2 einebustad-tomtar i bustadfeltet Drægni i Fortun. Tomtane er klare for bygging. Einebustadtomten vert tilbydd for ein pris på kr 400.000,-.

Tomtekart - Drægni

Drægni - søknadsskjema PDF document ODT document

Tomtane vil bli tildelt  etter reglar for tildeling av tomt i kommunale byggjefelt, vedtekne i Luster kommunestyre den 24 september 2015, sak 57/15.

Plassering, høgde og utforming m.m. av bygningane, er regulert gjennom byggjegrenser på plankartet og gjennom reglar i føresegnene for reguleringsplanen.

Prioritering av tomtevalet set søkjaren opp på søknadsskjemaet.

Dei som får tildelt tomt i denne søknadsrunden må starte byggjearbeid innan eit år etter tildeling. Tomtesøkjarane vil bli informert om tidspunkt for ev. loddtrekning.

Kostnadar med tilknytings-avgift vatn/avløp, oppmåling og tinglysing kjem i tillegg til tomtepris.

Søknadsfrist: 09. februar 2018.

Meir informasjon og søknadsskjema får De ved å vende Dykk til Servicetorget tlf. 57 68 55 00.