Eldrerådet, rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og brukarutval for samhandlingsreforma har møte
måndag 27. februar klokka 9. Møta vert halde på Grandmo Lagshus og er ope for publikum.