I botnen for kompensasjon for avlingssvikt (gjeld for planteproduksjon og honningproduksjon) er at avlinga må vere under 70% av gjennomsnittet dei siste fem åra. For grovfor til eigne husdyr må avlinga vere under 70% av normavling i føretaket pr. daa. Avlingssvikten må skuldast klima.

Søknadsfrist for avlingsskadeerstatning er 31. oktober men før dette du utan ugrunna opphald:

Dokumentere og varsle Luster kommune skriftleg  i  form av  brev/e-post  og bilete som dokumenterer kva som er problemet. Dokumentasjonen skal:

  • sannsynleggjer/stadfeste skaden
  • skildre korleis den har oppstått
  • seie noko om skadeomfang
  • beskrive korleis dette kan føre til redusert avling

Du kan lese meir på nettsida til Landbruksdirektoratet