Hovudoppgåver

 • Sakshandsaming etter jordlov, konsesjonslov, friluftslov, skogbrukslov, odelslov, vilt- og fiskelovgjeving m.fl.
 • Sakshandsaming og kontroll av statlege støtteordningar innan landbruk som areal-, kulturlandskaps- og produksjonstillegg, SMIL-ordninga, NMSK-ordninga  m.v.
 • Sakshandsaming og kontroll av kommunale og statlege støtteordningar til næringsutvikling, herunder landbrukstilknytte saker til Innovasjon Noreg (BU-ordninga).
 • Landbruksfagleg rettleiing og planlegging.
 • Administrering av veterinærordninga.
 • Handsaming av saker som gjeld elveforebygging og vasskraftutbygging.
 • Viltforvaltning.
 • Fiskeforvaltning.
 • Skogforvaltning.
 • Fjelloppsynsordninga
 • Miljøforvaltning.
 • Oppfølging av handlingsprogram i friluftsplanen.


SNO Luster. Naturoppsyn Breheimen Nasjonalpark