korona5_60x60

Siste oppdateringar

27. mars: 

1 nytt smittetilfelle i kommunen. 1 friskmeld, 2 i isolasjon.
Ny informasjon "Treng du noko å snakke med?"
Oppdatert informasjon under "Næringslivet i Luster"
Ny informasjon "Veterinærsituasjonen i Luster og Sogndal"
Oppdatert informasjon på foreldrebetaling under "Skule, sfo og barnehage"
Ny informasjon "Information and videos in different languages"

26. mars:
Alle pasientar med akutt/halvakutt sjukdom uansett årsak må ta kontakt med legekontoret/fastlege. Ikkje lat vere å oppsøke legen fordi du trur legen har nok å gjere i desse koronatider.

25. mars:
Status med påvist smitta er uendra. Framleis 2 påvist smitta i Luster. Ingen av dei er blitt smitta i kommunen.
Minner elles om at Regjeringa vidarefører nasjonale tiltak over påske,  til og med 13. april.

flagg komprimert

Information and videos in different languages

Last updated March 27th.

Keep updated - many languages
Coronavirus disease - advice and information. Norwegian institute of public health

Engelsk/English engelsk.png

Video

To everyone who has been told to stay at home

Corona contagion – information for parents

Habits which help prevent infection

Sansk/Spanish/Español spansk.png

A las personas a quienes se ha indicado que deben permanecer en su domicilio

Hábitos para prevenir el contagio

Polsk/Polish/Polski polsk.png

Do osób, którym polecono zostać w domu

Zarażenie koronawirusem – informacje dla rodziców

Zapobieganie zarażeniu

Arabisk/Arabic/اللغة العربية arabisk.png

Video

News NRK

إلى كل الأشخاص الذين ُط بقوا في منازلهم

عدوى فریوس کورونا - معلومات لألولياء

العادات ي تمنع العدوى

Svahili/Kiswahili svahili.png

Kwa kila mtu aliyeagizwa kukaa nyumbani 

Kuambukiza kwa corona – habari kwa wazazi

Dari dari.gif

News NRK

قابل توجه کسانی که برایشان گفته شده تا در خانه باشند

یم دنک تاداع ھک زا عویش یرامیب یریگولج

Somali somalia.png

Video

News NRK

Ku socota qofka loo sheegay in uu joogo guriga

Sidda looga hortagi karo caabuqa

Kurdisk/Kurdish/Kurmanji/Sorani kurdisk.png

News NRK

Agadarî ji kesên ku ji wan re hatiye gotin ku li malê bimînin

تووشبوون بە ک ۆر ۆنا - زانیاری بۆ دایکان و باوکان 

ندرکیرگ%ڕ ھل وتونووبش ک%دنھھ ییامن%ڕ ۆب

Tigrinja tirginja - eritrea.png tirginja - etipoia.png

Video

ንነፍስ ወከፍ ካብ ገዛ ከይወጽእ ተንጊርዎ/ዋ ዘሎ ሰብ

ምትሕልላፍ ሕማም ክትቋጻጸረሉ እትኽእል ልምዲ

korona5_60x60

Mistenkjer du smitte / could you be infected?

Koronavirus nor.jpg

Koronavirus eng.jpg

korona5_60x60

Korleis førebyggje smitte? Hygieneråd

Alle som oppheld seg i Luster kommune skal ivareta god og forsvarleg hand-, hoste- og nysehygiene. Handhelsing, klemming og anna nærkontakt skal avgrensast. Alle føresette og vaksne med ansvar for andre bør jamleg rettleie om personlege hygienetiltak.  Råd frå Folkehelseinstituttet

Hygieneråd

korona5_60x60

Karantene - nasjonalt vedtak. Lokalt vedtak oppheva frå 22. mars

Sist oppdatert 23. mars 

Nasjonale retningsliner for karantene - desse skal halde seg heime

Luster kommune hadde lokalt karantenevedtak i perioden 15.03-21.03.20. Dette er no oppheva og det er dei nasjonale karantenereglane som gjeld.

Sjå eigen pressemelding om oppheva vedtak.

korona5_60x60

Hytteforbod - nasjonalt vedtak

19.03.20 Regjeringa innfører forbod mot å overnatta på fritidseigedom utanfor eigen kommune. 
Det vert gjeve unntak for personar som er i karantene fordi dei delar husstand med ein som er påvist smitta av koronaviruset.
Kommunane har ikkje høve til å gje dispensasjon.
Sjå informasjon frå Regjeringa.

korona5_60x60

Skule, sfo og barnehage

Sist oppdatert 27. mars 

Foreldrebetaling barnehage / SFO

Regjeringa har meldt at føresette som ikkje får nytta barnehage og SFO då barnehagane og SFO er stengde grunna koronaviruset, vil verta fritekne for betaling.
Barnehagar og skular har vore stengde frå og med 13. mars og skal halde stengt til og med 13. april. Det inneber eit fritak for betaling i 1 månad og 1 dag. Det blir difor ikkje sendt ut faktura for barnehagebetaling i april månad. Den eine dagen og eventuell vidare stenging blir fråtrekk på maifaktura. Dei barna som skal slutte i løpet av perioden det er stengt får refundert det dei har til gode.

Luster kommune har allereie sendt ut fakta for SFO for mars. Denne fakturaen skal betalast i sin heilskap då mange allereie har betalt, og kommunen bør unngå administrativt meirarbeid. Det som er betalt for mykje, vil verta avrekna og refundert på neste faktura.
Det vert ikkje sendt ut faktura for SFO-betaling i april månad.  

Kommunen avventar ny informasjon frå styresmaktene om kva tiltak kommunen og føresette skal forhalda seg til etter 13. april.

Informasjon til føresette om stengte barnehagar og skular i Luster

Barnehagane og skulane i Luster er stengde frå og med fredag 13. mars til og med 13.april i samsvar med regjeringa sitt vedtak etter lov om vern mot smittsame sjukdomar § 4-1 andre ledd om møteforbod og stenging av verksemd. Yttarlegare stenging kan verta aktuelt. Kommunen vil følgja opp nasjonale råd og vedtak.

Unnatak
Det er viktig å oppretthalde verksemda i helse- og omsorgstenesta og andre kritiske samfunnsfunksjonar og å unngå at personar i risikogrupper vert brukt til barnevakt. Leiarar av barnehagar og rektorar ved barneskular må derfor syte for eit tilbod til barn på 1.-4. trinn av personell i helse- og omsorgstenesta, transportsektoren eller innan andre kritiske samfunnsfunksjonar.

Kommunane er også pålagt å syte for eit tilbod for barn med særlege omsorgsbehov som ikkje kan ivaretakast når barnehage, skule eller andre dagtilbod er stengt. Retten til eit omsorgsbehov vert handtert av den enkelte barnehage og skule.

Familiar eller eineforsørgarar i samfunnskritiske funksjonar som kvalifiserer til eit tilbod i barnehage eller skule er bedne om å melda behov til barnehagestyrar eller rektor snarast råd om dei treng tilsyn.  Det same gjeld føresette for barn med særlege omsorgsbehov barnehage eller barneskule. Omsorgstilbodet i barnehage og skule vil verte gjeve frå og med fredag 13. mars.

Føringar for å få tilbod jf. Fylkesmannen 16. mars:
Av omsyn til smittevern er terskelen for å få slikt tilbod høgt. Det er to moglegheiter for å få eit tilbod:

 1. Føresette har kritisk samfunnsfunksjon
 2. Føresette har andre verksemdkritiske oppgåver (til dømes reparera teknisk utstyr på sjukehus).

For både punkt 1 og 2 gjeld desse vilkåra:

 • barnet skal vere under 12 år
 • barn som bur med to føresette der begge dei føresette har kritiske samfunnsfunksjonar og/eller andre verksemdkritiske oppgåver
 • det finnes ikkje andre moglegheiter for barnepass
 • arbeidsgjevar må på førespurnad kunne stadfesta at føresette har kritisk samfunnsfunksjon og/eller har verksemdkritiske oppgåver

Kritisk samfunnsfunksjon

 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningsteneste
 • IKT-tryggleik i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningstryggleik
 • Vatn og avløp
 • Finansielle tenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tenester
 • Apoteka

 

Barnehage- og skuletilbod til barn med særskilte omsorgsbehov
Helsedirektoratet sine retningslinjer for stenging av skule og barnehage gjer unnatak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov.
Kvar skule og barnehage må difor gjere konkrete og individuelle vurderingar av kven som bør få eit slikt tilbod. Moment i denne vurderinga kan vere om dei har store fysiske eller psykiske funksjonshemmingar, er omfatta av hjelpetiltak og anna.

Utdanningsdirektoratet har avklara med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet at dette også gjeld barna som barnevernet gjev hjelpetiltak til, barn i fosterheim eller barn som kommunen av andre årsakar meiner har eit særskilt behov.
For å hindra spreiing av smitte må kommunane ha ein restriktiv praksis. Skule, barnehage og barnevern gjer konkrete og individuelle vurderingar av kva barn som bør få tilbod.

Skuleelevar har rett til eit opplæringstilbod og ikkje berre eit omsorgstilbod på skulen.

 Oppfølging av barn, unge og familiar med særskilte behov
Helsesjukepleiar er tilgjengeleg for spørsmål frå føresette, elevar og personale på dagtid på telefon 57 68 56 05. Kontaktinformasjon til den einskilde helsesjukepleiar ligg tilgjengeleg på heimesida til kommunen.

Omsorgspengar

På spørsmål om du kan bruke omsorgspengar viss skulen eller barnehagen er stengd (p.g.a. koronavirus), så vert det synt til informasjon på Nav si heimeside. Informasjonen her gjeld fram til det ev. kjem endringar frå styremaktene/regjeringa.

Nav skriv:
Stengde skular og barnehagar gir rett til omsorgspengar. Kor lenge du kan bruke omsorgspengar er avhengig av kva for rett du har til ytelsen. Dei fleste har rett på opptil 10 dagar. Om du til dømes er åleine om omsorgen for barnet, har fleire barn enn to, har omsorg for kronisk sjuke eller funksjonshemma barn, kan du ha rett på fleire omsorgsdager. 

Arbeidsgjevaren skal dekke dei første 10 dagene med omsorgspengar. Når arbeidsgievar har utbetalt 10 dagar, kan det søkjast om refusjon frå NAV for dei overskytande dagane

korona5_60x60

Restriksjonar helse- og omsorg

Adgangskontroll i helse- og omsorgsinstitusjonar

Det er nasjonalt innført restriksjonar for besøkande til alle helseinstitusjonar og innført adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasientane.
Personar som har risiko for å vere smitta skal avvisast frå alle institusjonar.
Helsedirektoratet oppmodar om å ikkje besøke personar i institusjonar med sårbare grupper.

Forbod for helsepersonell med utanlandsreiser

Helsepersonell som jobbar med pasientbehandling har forbod mot å reise til utlandet. Forbodet gjeld både tenestereiser og privatreiser.
Vedteke av Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet sitt vedtak gjeldande frå 12. mars.

korona5_60x60

Til deg som er avlastar, støttekontakt, treningskontakt

 • Når det gjeld desse tenestene må både tenestemottakar og tenesteytar vere symptomfrie for at du kan utføre oppdraget.
 • De vert oppfordra til å syne omsyn i høve å halde avstand, dvs. ikkje køyre i bil saman med tenestemottakar.
 • I første omgang bør de legge til rette for uteaktivitet. Om ikkje dette let seg gjere, må de syne varsemd og halde ei viss avstand, jf. generelle reglar.
 • De må avtale nærare med brukar/føresette.  
 • Er du som oppdragsytar i tvil om du skal vere saman med tenestemottakar, ta kontakt med konsulent for menneske med nedsatt funksjonsevne, Aud Jorunn Høyheim på 57685715/41635549 som er  å treffe på måndag – fredag mellom kl. 08.00 – 15.00.

Syner forøvrig til generelle hygieneråd for Luster kommune.

korona5_60x60

Sosial kontakt og leik

Helsedirektoratet ber alle om å vera mest mogeleg heime. Born kan omgåast søsken som normalt. Hovudmålsettinga med tiltaka som er innførte, er å redusera talet på kontaktar til eit så lågt nivå som mogleg. Helsedirektoratet sine råd om sosial kontakt og leik med andre born kan du lesa her

korona5_60x60

Rådhuset

Luster kommune føl situasjonen tett i samråd med nasjonale styresmakter og har ein omfattande beredskap

Me føl nasjonale råd og mange tilsette på rådhuset har difor heimekontor i desse dagar.

Me held Rådhuset ope, også for publikum, men publikum vert oppmoda om å nytta telefon og e-post i kommunikasjonen.
Tlf. 57685500, postmottak@luster.kommune.no
Alle besøk skal vere avtalte på førehand.

Lokal koronatelefon open kl. 08.00 – 15.30:  902 87 512
Du kan sende spørsmål til e-postadresse korona@luster.kommune.no

 

korona5_60x60

Nav Luster mellombels stengt

Som førebyggjande tiltak for redusere smittefaren av Koronavirus har NAV LUSTER mellombels stengt publikumsmottak frå og med måndag 16.03.20.

NAV Luster oppmodar deg til å bruke digitale tenester på www.nav.no

Der kan du:

 • Søke stønad
 • Sjekke utbetalingar
 • Registrere deg som arbeidssøkjar

Dersom du allereie har ein rettleiar hjå NAV Luster, kontaktar du denne digitalt på «ditt nav» i din aktivitetsplan eller på telefon, ved behov.

Dersom du treng følgjande tenester:

 • Nødhjelp
 • økonomisk sosialhjelp
 • mellombels bustad

kan du ringe NAV Luster på tlf. 40034726, mellom kl. 9 – 14, for vidare avtale.

Dersom du er arbeidsgjevar kan du ringe deira arbeidsgjevartelefon på nr. 95901504.

Du kan og ringe NAV Kontaktsenter (ope mellom 08.00-15.30):

55 55 33 33 - Spørsmål om ytingar

55 55 33 36 - Telefon for arbeidsgjevarar

55 55 33 34 - Spørsmål om pensjon

Dokument som skal leverast NAV Luster kan sendast pr. post til postboks 114, 6866 Gaupne.

korona5_60x60

Næringslivet i Luster

Sist oppdatert 27. mars

Det kjem no no nye tiltak frå regjeringa, så under.
Luster kommune skal og handsame tiltak retta mot næringslivet i formannskapet og kommunestyret kommande veke. Sjå rådmann si tilråding.

Regjeringa ynskjer å dekke faste kostnadar for bedriftene
Regjeringa føreslår no å opprette ei ordning der bedrifter kan søke om støtte til å få dekka faste kostnadar, som til dømes husleige og forsikringar. Målet er å auke sjansen for at bedriftene held seg flytande og raskare kan bidra til å skape verdiar og arbeidsplassar når krisa er over.
Det blir no arbeida i lag med Finans Norge for å lage ei digital løysing der bedriftene kan søke om støtte. Behandlinga av søknadane skal i stor grad vere automatisert og basert på tilgjengelege registerdata. Det skal bidra til at ordninga kan iverksettast raskt og at pengane blir utbetalt så snart som mogleg.
Regjeringa vil kome tilbake med detaljert informasjon om ordninga fredag om ei veke. Meir informasjon om forslaget frå regjeringa finn ein her

***

Næringslivet i heile verda har svært store utfordringar i desse dagar. Slik er det og for næringslivet i Luster kommune. Luster kommune er oppteken av næringslivet skal komme gjennom denne krisa best mogeleg.

Nasjonale styresmakter har komme med ei rad tiltak for å lette situasjonen for næringslivet. Dette er tiltak som truleg og vil endre seg framover. Bedriftene vil kunne orientere seg om desse tiltaka ved å fylgje med på ma www.regjeringen.no. Mange verksemder er og medlemmer i bransjeorganisasjonar som gjev god informasjon.

Mange verksemder vil få store likvide problem framover.

Det vert no etablert ein statleg lånegaranti for banklån særleg retta mot små og mellomstore bedrifter. Dette omfattar nye lån til bedrifter som bankane meiner vil vere lønsame framover etter pandemien er over. Staten vil garantere for ein større del av desse låna. Ordninga får i fyrste omgang ei ramme på 50 milliardar kroner. Dei verksemdene som treng ekstra likviditet no framover, må ta kontakt med sitt banksamband.

Dei verksemdene som har lån hjå Innovasjon Norge kan ta kontakt med IN og søkje om avdragsutsetjing.

Fleire bedrifter i Luster kommune har lån i kommunen sit næringsfond. Dei bedriftene som får likviditetsproblem kan sende ein epost til postmottak@luster.kommune.no og forklare situasjonen og søkje om avdrags- og renteutsetjing.

Frist for innbetaling av eigedomsskatt frå næring med skattesats 7 promille (gjeld ikkje kraftverk) til Luster kommune vert førebels utsett til 15.08.20.

Det vil vere mykje som er usikkert framover. Alt tyder på at dette er ein situasjon som vil vare relativt lenge. Luster kommune har no primært fokus på liv og helse til innbyggjarane, men vi ynskjer å ha så god kontakt som nødvendig med bedriftene i kommunen, på telefon og epost.

Luster kommune oppmodar og alle bedrifter om å fylgje styresmaktene sine påbod og råd for å hindre smittespreiing.

korona5_60x60

Veterinærsituasjonen i Luster og Sogndal

Sist oppdatert 27. mars 

Som resten av samfunnet er også landbruksnæringa utsett i desse koronatider og landbruksnæringa skal ta sin del av ansvaret for å unngå unødig smittepress. Det er veldig viktig at veterinærane våre ikkje vert utsett for smitte. I utgangspunktet er dei generelle smitteråda med å vere nøye med personleg hygiene som å vaske hender og halde kontaktpunkt reine (dørhandtak, vask mm.), men ta ein ekstra runde før veterinær skal kome på besøk. Dersom brukar er påvist smitta, er i karantene eller har symptom, må de gjere veterinær oppmerksom på dette. Dersom de planlegg litt og er nøye med vask på førehand, kan de vegleie veterinæren via telefon eller bruke nokre andre til å bli med veterinæren.

Vis omsyn; de vil ikkje ha smitte frå veterinæren og veterinæren vil ikkje ha med seg smitte vidare.

I tillegg er me på veg inn i ein hektisk periode i mange fjøs nå med lamming. Etter at me har mista to veterinærar i haust/vinter, har me berre klart å få tak i ein ny til å stå i vaktordninga. Me prøver å få tak i ekstrahjelp nå i lamminga, men det er usikkert. Veterinærane vil gjere så godt dei kan, men brukarane vil måtte rekne med meir venting.

Veterinærvakta har 975 88 629. Per i dag er Oddfrid Vange Bergfjord og Rune Runnestø knytt til vaktordninga. Desse er sjølvsendig næringsdrivande og bestemmer sine eigne priser. Under er ei opplisting av dei viktigaste prisane som Oddfrid bruker. Rune har eigne priser som må avtalast konkret.

Priser Oddfrid eks mva.:

 • Oppmøte (enkel behandling) – 390,-
 • Meirarbeid etter medgått tid
 • Skyss – 390,-
 • Medisin og utstyr etter bruk
 • Tillegg kveld (fram til kl. 22) – 195,-
 • Tillegg natt/helg – 390,-
 • Vaksinering: oppmøte + 7,-/sau + medisin/utstyr (+skyss dersom enkeltbehandling)

Lykke til i lamminga.

korona5_60x60

Nav om permitteringar/oppseiingar

Nav Luster går ut med viktig informasjon til alle arbeidsgivarar som vurderer å permittera eller seia opp tilsette i samband med koronaviruset.

Dei neste dagane og vekene forventar Nav stor pågang frå arbeidsgivarar som treng bistand og rettleiing for å sikra at varsel om permitteringar eller oppseiingar blir gjort på ein god måte. Her kjem nokre råd, tips og anbefalingar som kan bidra til ein god prosess for både arbeidsgivar og dei tilsette dette vil gjelda for. 

Les digital informasjon først

Nav oppfordrar alle arbeidsgivarar til å halda seg oppdatert på nettsidene til Nav. 

Viktige lenker: 

Permittering – informasjonsvideo for arbeidsgivere 
Forsiden – nav.no
Koronavirus – informasjon fra nav.no
Permitteringer – informasjon til arbeidsgivere

Varsel om permitteringar skal meldast til Nav
Skjemaet NAV 76-08.03 skal sendast på e-post til nav.luster@nav.no

Informasjon og råd til tilsette som blir permitterte
Tilsette med permitteringsvarsel skal ikkje henvenda seg til Nav-kontoret. Dei finn oppdatert informasjon på nav.no.
Det er viktig at arbeidsgivarar syter for at tilsette som blir permitterte, får nødvendig dokumentasjon frå arbeidsgivar, slik at Nav får til ei smidig behandling av søknader om dagpengar. 

Viktige vedlegg som arbeidstakarar må ha med i søknaden: 

 • Permitteringsvarsel 
 • Permitteringsvarselet må innhalde følgande: dato, frist for varsel, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og at det ligg føre underskreven protokoll på at vilkåra for permittering er oppfylt. 
 • Arbeidsavtale eller stadfesting på arbeidsforhold 

Stadfesting på arbeidsforhold må innhalda følgande: 

 • når starta vedkommande i jobben

 • stillingsprosent
 • eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon 

Døme på stadfesting på arbeidsforhold: 

Ola Nordmann har vore tilsett hjå Bedrifta som økonomimedarbeidar sidan januar 2008. Han har jobba i ei 100 prosent stilling til dags dato med ordinær arbeidstid. 

Kort rettleiing for registrering som arbeidssøkar hjå Nav 

Informasjonsvideo - Permittering og dagpenger 
Informasjonsvideo - CV og jobbprofil

 1. Gå til nav.no 
 2. Klikk på «Hva er din situasjon» 
 3. Klikk på «Er du arbeidssøker eller permittert?» 
 4. Vel din situasjon 
 5. Registrer deg – ha tilgjengeleg BankID/BankID på mobil 
 6. Søke dagpengar: Klikk på Skjema og søknad på framsida. Her finn ein framgangsmåte steg for steg. 
 7. Registrera CV på arbeidsplassen.no 
korona5_60x60

Stengjer fleire verksemder i offentleg og privat regi

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter

b) Kiropraktorer

c) Optikere

d) Fotterapeuter

e) Logopeder

f) Psykologer

g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin

h) Virksomheter som utfører alternativ behandling

i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv. Det vert føresett at kommunane sikrar at pasientar framleis får dekka behova for heilt nødvendig helsehjelp, heiter det på nettsidene til Helsedirektoratet.

Vedtaket gjeld frå kl 00.00 måndag 16. mars 2020.

korona5_60x60

Stengde kulturlokale/-anlegg. Arrangement.

Frå og med 12. mars og inntil vidare er følgjande stengd:

 • Badeanlegg/symjebasseng
 • Treningssenter
 • Idrettshallen
 • Samfunnshus
 • Gymsalar
 • Idrettsanlegg stengd for organisert aktivitet
 • Kyrkjene er stengde for aktivitet. Det blir arrangert gravferder, der næraste familie kan møte. Familiar avklarar dette med kyrkjekontoret tlf. 57685647.
 • Luster bibliotek er stengt frå og med 13. mars. Det er høve til å bestille bøker.

Det er nasjonalt forbod om kulturarrangement, idrettsarrangement og organisert idrettsaktivitet både innandørs og utandørs.

Takk for solidaritet!

korona5_60x60

Serviceskyss - alle ruter vert innstilte inntil vidare

Sjå informasjon på kringom

Me vil minne om at mange butikkar køyrer ut varer til kundane sine.
Frivilligsentralen har også tilbod om heimkøyring av varer. Ring Luster Frivilligsentral tlf. 45 66 59 54 for nærare avtale.

korona5_60x60

Lokale hjelpetiltak frå frivillige

Luster kommune er i tett dialog med Luster Røde Kors og Frivilligsentralen og me opplever det som trygt at me har mykje frivillige ressursar i lokalsamfunnet vårt når me treng det.

Ringevenn

Mange sit i karantene, eller må halde seg innandørs for å unngå smitte. Dei kunne hatt glede av ein ringevenn. Ein ringevenn ringer til ein person som er åleine eit par gonger i veka for å prate litt.

Telefonvenn.
Å få ein telefonvenn kan bety mykje for ein som er isolert og bur åleine.
Me søker frivillige som ynskjer å vere ein telefonvenn. Den frivillige må vere fylt 18 år.
Den frivillige har tausheitsplikt og får retningslinjer som skal fylgjast.
Vil du ha ringevenn eller ynskjer å bli ringevenn så kontakt oss.
Luster frivilligsentral tlf. 456 65 954.

Utkøyring av matvarer

Trenger du hjelp til å få køyrt matvarer heim til deg? Frivillige hjelper til med å hente bestilte matvarer på butikken og bringer dei heim til deg. Grunna korona viruset vil matvarene bli satt utanfor inngangsdøra di. Ring Luster Frivilligsentral tlf. 45665954 for nærare avtale.
Aldersgruppe: For alle
Mange sit i karantene, eller må halde seg innandørs for å unngå smitte.
Andre har mista moglegheita for å ta serviceskyssen då dette tilbodet er innstilt inntil vidare.
Dette kan skape utfordringar med tanke på handling av matvarer.                               
Me har frivillige som kan hjelpe med å hente bestilte matvarer på butikken og bringe dei heim til deg.
Den frivillige har tausheitsplikt og får retningslinjer som skal fylgjast.
Luster frivilligsentral tlf. 456 65 954.

korona5_60x60

Ta vare på kvarandre

Me tek best vare på kvarandre ved å halde avstand.
Likevel veit me at mange vil oppleve å vere åleine over lengre tid.

Ring gjerne til nokon du veit sit åleine heime.
Takk til alle for å bidra i denne dugnaden!