Planen inneheld retningsliner for vidare bruk og bevaring av naturreservatet innanfor rammene av verneforskrifta.

Plandokument: Forvaltningsplan for Luster Allmenning naturreservat

Planframlegget er lagt ut i papirform på servicetorget på rådhuset i Gaupne.

Innspel kan sendast til Luster kommune, rådhuset, 6868 Gaupne eller på epost til postmottak@luster.kommune.no

Sakshandsamar hjå kommunen er Inger Moe, inger.moe@luster.kommune.no, tlf 58 68 55 84