I klatrepyramiden.jpgLuster er ein stor geografisk kommune som har mange bygder med kvar sine særpreg og der kvar har sine ulike treffpunkt og lag og organisasjonar
Utkast over aktivitetstilbod og møteplassar i bygdene

Luster har mange tilbod til born og unge: kulturskule, Luster danseverkstad, Sogn skisenter, MENU, Lustrabadet, i tillegg til eit rikt lag og organisasjonsliv og fleire ungdomsklubbar. I fleire bygder er det gode nærmiljøanlegg for born og unge til å driva med eigenorganisert fysisk aktivitet. Skular og samfunnshus vert nytta både til organisert og uorganisert aktivitet.