Arbeidsoppgåver

Yte pleie og omsorgstenester til heimebuande, bebuarar ved eldresenter og ved omsorgsplassar. Sjukepleiefagelege oppgåver

Kvalifikasjonar

Autorisert sjukepleiar/vernepleiar. Vere fleksibel og ha evne til å skape gode relasjonar til både brukarar og medarbeidarar.

Særskild for stillinga

Løns- og arbeidsvilkår iflg. gjeldande lov, forskrift og tariffavtalar.

Årsturnus med arbeid 3. kvar helg.

Søknad
Bruk elektronsik søknadsskjema som du finn her.

For spørsmål om stillinga kan du kontakte kontaktpersonen. Dersom du har behov for hjelp til å søke kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 68 55 00.

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Opplysningar om søkjarane kan likevel bli offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du kan trekkje søknaden din.

Kontaktperson

Tone Kjærvik Kveane, Leiar Luster heimeteneste, tlf: 57 68 57 13, mobil: 91 80 75 50, e-post: tone.kjervik.kveane@luster.kommune.no